Logo
Vistanita Wallpaper Shuffler
Shuffle your wallpaper

Products > Wallpaper Shuffler > Plugins

Newest plugin effect download

Name Effect(s) Version Download
Blur Gaussian blur 1.0
Glow Glow 1.0
Oil painting Oil painting 1.0
Products